Zanim wezwiesz serwis

« Powrót
Jesteś tutaj: Malejka. Kotły i Obróbka metali > Praktyczne porady > Zanim wezwiesz serwis > Kotły EKO-Plus

Kotły EKO-Plus

Opis sytuacji: Możliwa przyczyna i ewentualne zalecenia:
Po otwarciu drzwiczek z kotła wydostaje się dym, dymienie z zasobnika, cofanie się spalin do kotłowni Brak ciągu kominowego:
– należy sprawdzić drożność komina lub jego parametry oraz poprawność podłączenia kotła z kominem,
– należy sprawdzić, czy do komina nie zostały podłączone inne urządzenia grzewcze,
– przy rozruchu kotła należy wygrzać komin.Zakończenie komina znajduje się poniżej najwyższej kalenicy dachu:
– należy podwyższyć komin.Zanieczyszczone kanały spalinowe:
– należy wyczyścić kanały spalinowe.Zawieszenie paliwa w zasobniku (np. mokrego lub o zbyt dużej granulacji):
– należy zmienić paliwo na gatunek wskazany jako paliwo zasadnicze w niniejszej DTR-ce.

Bardzo niskie ciśnienie atmosferyczne.

Z kotła następuje wyciek wody (“kocioł leje”) Kondensacja pary wodnej:
– należy rozpalić paliwo do możliwie wysokiej temperatury oraz utrzymać ją na kotle przez kilka godzin.
Niewłaściwa instalacja kotła:
– należy sprawdzić czy termometr oraz zawory bezpieczeństwa i spustowy są dobrze dokręcone i uszczelnione.
Brak możliwości uzyskania wysokiej temperatury na kotle, mało intensywne spalanie Brak ciągu kominowego:
– należy sprawdzić drożność komina lub jego parametry oraz poprawność podłączenia kotła z kominem,
– należy sprawdzić czy otwarta jest przysłona kominowa.
Źle dobrany kocioł do instalacji lub wadliwie zaprojektowana instalacja:
– należy poprosić o pomoc wyspecjalizowany serwis.
Spalanie niskokalorycznego paliwa:
– należy zmienić paliwo na gatunek wskazany jako paliwo zasadnicze w niniejszej DTR-ce.
Zbyt duża ilość popiołu na retorcie:
– należy oczyścić zanieczyszczone palenisko i ewentualnie skorygować nastawy sterownika.
Źle dobrana nastawa przesłony wentylatora:
– należy wyregulować przesłonę, tak aby ilość dostarczanego powietrza była wystarczająca.
Awaria wentylatora:
– należy sprawdzić czy do wentylatora dociera napięcie, zgłosić awarię do serwisu.
Zanieczyszczona komora powietrzna palnika:
– należy wyczyścić komorę powietrzną palnika.
Zanieczyszczone kanały spalinowe:
– należy wyczyścić kanały spalinowe.
Brak dopływu powietrza do kotłowni:
– należy zapewnić dopływ powietrza w ilości wymaganej do kontynuacji procesu spalania.
Spalanie niskokalorycznego paliwa:
– należy zmienić paliwo na gatunek wskazany jako paliwo zasadnicze w niniejszej DTR-ce.
Niewłaściwa regulacja kotła:
– należy wyregulować nastawy parametrów zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi sterownika.
Osadzenie się na ścianach komory spalinowej smolistego osadu Silne zanieczyszczenie komory spalania, kanałów konwekcyjnych i dymowych:
– należy wyczyścić wymiennik kotła.
Zbyt niska temperatura wody mimo intensywnego palenia
Niewłaściwie dobrany kocioł do powierzchni użytkowej, duże straty ciepła w budynku:
– należy sporządzić bilans energetyczny budynku i ewentualnie wykonać jego docieplenie.
Wygasanie kotła w czasie pracy automatycznej Zakłócenie to może powstać w wyniku zastosowania paliwa o niskiej kaloryczności bądź też w wyniku niewłaściwie ustawionych parametrów pracy (praca podajnika, przerwa podajnika, czas przepalania, przerwa przepalania). Parametry należy ustawić tak aby spalanie odbywało się u wylotu retorty (nie w głębi), przerwa przepalania nie powinna być zbyt długa. Kontrolować kocioł przez kilkanaście godzin i ustalić parametry w sposób praktyczny. Przyczyną wygasania może być również zbyt mały odbiór ciepła (kocioł pracuje ze zbyt małą mocą). Kocioł nie może pracować z mniejszą mocą niż taka, która jest wynikiem samego przepalania (podtrzymania procesu palenia) przy temperaturze wody do 85oC. Gdy temperatura wody wzrośnie powyżej 95oC, włącza się blokada przepalania i kocioł gaśnie.
Wygasanie kotła bezpośrednio po rozpaleniu Należy sprawdzić czy sterowanie kotła jest ustawione na pracę automatyczną – jeśli nie – rozpalić ponownie
i przejść na sterowanie automatyczne
Zakleszczenie podajnika, brak napięcia na zaciskach silnika Zakleszczenie może nastąpić poprzez podanie wraz z opałem kamienia, metalu itp. albo jeżeli w kotle przez dłuższy okres czasu spalany był wilgotny i mocno zasiarczony opał, co doprowadziło do skorodowania ślimaka. Należy wyłączyć zasilanie elektryczne, odkręcić nakrętki i otworzyć okienko rewizyjne pod zbiornikiem paliwa, wyciągnąć przedmiot, który zablokował podajnik, w przypadku ścięcia zawleczki przeciążeniowej sprzęgła zamontować nową zawleczkę. W celu wprowadzenia zawleczki bezpieczeństwa należy ustawić połówki sprzęgła tak, aby otwory bezpieczników były współosiowe. W tym celu należy obracać wałkiem podajnika – nie wolno obracać wałka motoreduktora. Próba siłowego obracania wałka motoreduktora doprowadzi do jego zniszczenia i bardzo poważnej awarii. Zamknąć hermetycznie okienko rewizyjne, uruchomić kocioł ponownie. Zakleszczeniu towarzyszy alarm który wyświetla się na sterowniku. Motoreduktor jest dodatkowo zabezpieczony szklanym bezpiecznikiem (typ radiowy). W przypadku zablokowania lub przeciążenia silnika następuje jego przepalenie i silnik zostaje odcięty spod napięcia.
Nadmierna temperatura kotła Sprawdzić nastawę regulatora temperatury, nastawić żądaną temperaturę. Sprawdzić ilość wody w instalacji – gdyby z jakiegokolwiek powodu podczas palenia w kotle zaistniał w nim brak wody nie wolno dopuszczać do kotła zimnej wody – uzupełnienie wody może nastąpić dopiero po wystudzeniu kotła.
Nagły wzrost temperatury powyżej zaprogramowanej Należy zwiększyć przerwę pomiędzy cyklami podawania paliwa, przymknąć osłonę wentylatora

Ewentualne usterki, drobne przecieki może usunąć tylko uprawniony do spawania zakład!

Producent nie odpowiada za szkody spowodowane przez elementy niepożądane,wprowadzane do podajnika z opałem!

Wszelkie operacje na podzespołach elektrycznych
NALEŻY WYKONYWAĆ TYLKO PRZY WYJĘTEJ WTYCZCE Z GNIAZDKA ELEKTRYCZNEGO!